Harmonogram výstavby dřevostavby

V zájmu hladkého průběhu výstavby společně s Vámi a zprostředkovanou naplánuje stavební firma postup výstavby dřevostavby na klíč od zahájení výstavby, až po předání Vašeho rodinného domu na klíč.

Pomůžeme Vám a zvolíme pro Vás nejvýhodnější řešení dřevostavby podle Vašich představ a potřeb.

 

Stručná časová osa výstavby na příkladu Bungalovu

 

  • zaměření stavby na pozemku geodetem, výkopové práce, zhotovení základové desky dle projektové dokumentace, technologická přestávka (zrání betonu) – den 20 po zahájení výstavby
  • nosné konstrukce dřevostavby, střešní krov – den 35 (15 dní)
  • dokončení hrubé stavby včetně příček, opláštění stavby, střešní krytina - den 49 (14 dní)
  • řemeslné práce, dokončení vnitřních konstrukcí, vnitřní rozvody instalací apod. – den 103 (54 dní)
  • dokončovací práce, úklid staveniště a předání rodinného domu -  den 121 (18 dní)

 

Postup výstavby dřevostaveb

                     

I. Převzetí staveniště

Interiér dřevostavby s fancouzským oknem

Převzetí staveniště stavební firmou realizující Vaší výstavbu probíhá za účasti stavbyvedoucího a investora a provádí se kontrola vytýčení staveniště.

U základové desky se provádí zaměření velikosti, výškové zaměření, její rovina a umístění prostupů kanalizace, vody, elektřiny, plynu pro dřevostavbu.

Kontrola připravenosti přípojek energií (elektřina, voda, plyn, kanalizace) pro provedení stavby, dostupnost staveniště pro kamionovou - nákladní automobilovou dopravu. Upřesnění požadavků na umístění technologie dřevostavby je součástí Smlouvy o dílo. 

 II. Výstavba svislých konstrukcí přízemí

 

Svislé konstrukce dřevostavby jsou tvořeny technologií uvedenou ve Smlouvě o dílo u přílohy Kryvího listu rozpočtu a Přílohy, kde je uvedena a specifikována kompletní technologie výstavby, která je na bázi dřeva v nízkoenergetickém provedení.

Obvodové stěny rodinního domu jsou následně osazeny okny, vnitřními a vnějšími parapety. Je provedeno zateplení fasádním polystyrenem včetně stěrky a armování. Kotvení stěn do základové desky je provedeno chemickými kotvami.

 

 III. Stropní konstrukce dřevostavby

 

Vodorovné konstrukce jsou tvořeny většinou příhradovými vazníky, stropní podhledový sádrokarton v závěsu, minerální vata 200mm, jako izolační prvek, parofólie. 

 

IV. Výstavba svislých konstrukcí podkroví

 

Svislé konstrukce dřevostaveb jsou z KVH profilů montovány přímo na staveništi. Opláštění deskou Fermacell, polystyren tloušťky 100mm, perlinka, stěrková omítka, fasádní finální vstva. Z vnější strany tepelná izolace minerální vatou, Fermacell na rastru s instalační dutinou tvořenou dřevěnými hranoly pro uložení inženýrských sítí (voda, odpady, elektřina, popř. plyn).

V. Střešní konstrukce dřevostaveb

 

Přízemní dřevostavby  – nosná konstrukce střechy je tvořena dřevěnými pomejvíce příhradovými vazníky. Spodní hrana vazníků tvoří zároveň nosnou konstrukci pro podhled.

Podkrovní domy – nosná konstrukce střechy je tvořena dřevěným krovem. Pozednice zabudované do pozednicových stěn. Středová a vrcholová vaznice se montuje na stavbě a jsou vyrobeny z lepeného dřeva (dle požadavků statika). Po montáži středových vaznic následuje montáž hambálku, který je na stavbu dodáván jako jednotlivé dílce včetně pochůzné lávky. Následně se osadí krokve kompletně zpracované ve výrobě (výřezy pro osazení na vaznice, nátěry pohledových částí apod.). Po montáži nosné konstrukce jsou osazeny dílce venkovních podhledů dřevostavby.  

VI. Klempířské a pokrývačské práce

 

Po výstavbě nosné konstrukce krovu je provedena vlastní montáž střešního pláště (paropropustná folie, latě, kontralatě a střešní tašky KM Beta). Dle potřeby je provedeno oplechování (úžlabí, komín apod.). Po položení krytiny je dokončen okapový systém. 

VII. Dokončení obvodového pláště

 

Po dokončení montáže je provedeno i dokončení obvodu dřevostavby. Přeplátování v úrovni stropu ( DTD, polystyren) a dodělání armování v místech napojení stěn a stropů. Pak je provedena konečná probarvená vrstva fasády dřevostavby, je provedeno dokončení soklu (zateplení a povrchová úprava). 

VIII. Vnitřní instalace

 

Rozvody inženýrských sítí jsou vedeny ve stěnách instalační mezerou (voda, kanalizace, elektřina). Instalace jsou rozděleny do dvou etap a to hrubá montáž rozvodů s tlakovým odzkoušením a následná kompletace zařizovacích předmětů, vypínačů a podlahového vytápění v rámci dokončovacích prací. 

IX. Konstrukce podlah

 

Po provedení hrubé montáže vnitřních instalací se provede pokládka tepelné izolace podlahovým polystyrénem v jednotlivých místnostech, případně podlažích. Na izolaci je provedeno zalití betonem. Tato vrstva po vyzrání, slouží jako podklad pro nášlapné vrstvy podlah. 

X. Dokončovací práce

 

Dokončovací práce na dřevostavbě probíhají dle technologie a vybavení domu a jsou koordinovány stavbyvedoucím zprostředkované stavební firmy. V rámci těchto prací je provedeno dokončení vnitřních sádrokartonů, obklady, položení dlažeb, podlahových krytin, osazení schodišť, vnitřních dveří, zařizovacích předmětů, podlahového vytápění s krytinou, vypínačů a zásuvek a následně se provede konečné vymalování celé dřevostavby.

 

XI. Předání dřevostavby

 

Investor si přebírá hotový objekt v rozsahu Smlouvy o dílo. Na všechny provedené práce a dodávky jsou mu předány stavební firmou revize a protokoly o provedených zkouškách. Ke všem zabudovaným předmětům a materiálům, použitým při výstavbě, jsou poskytnuty záruční listy, atesty a certifikáty. Závěrem stavby je sepsání předávacího protokolu s datem předání, který je zároveň dnem počátku záruční doby na dřevostavbu. Součástí protokolu je i soupis případných vad a nedodělků s termínem na jejich odstranění.

 

Kroky před realizací výstavby dřevostavby

 

Konultace s architektem

 

Výběr typového projektu bungalovu nebo jiného rodinného domu či zadání Vašeho návrhu, náčrtku předáme projektantovi k vypracování projektu podle Vašich představ, až po výkres dřevostavby zasituované na Vašem pozemku, včetně projektu napojení na inženýrské sítě. Předání kompletní projektové dokumentace Vašeho rodinného domu pro stavební ohlášku či stavební povolení.

Koupelna v dřevostavbě

Smlouva o dílo

 

Smlouva o dílo přesně stanoví vzájemně dohodnuté body a celkovou

garantovanou cenu dřevostavby na klíč se zporostředkovanou stavební firmou.
Platby jsou rozděleny do šesti až sedmi fází a budou postupně vázány s rostoucí stavbou, až k závěrečnému předání klíčů od Vašeho rodinného domu.

 

Výstavba dřevostavby

 

Jak jsme si již řekli, výstavba dřevostavby probíhá v dohodnutých etapách podle Smlouvy o dílo.

Před zahájením výstavby společně upravíme případné Vámi požadované změny společně se stavební firmou, která bude výstavbu realizovat. Např. změna výběru zařizovacích předmětů - jiná volba oproti standardnímu vybavení (např. interiérové či vstupní dveře, okna, obklady, dlažby, zásuvky, vypínače, vana, umyvadla, vodovodní pákové baterie apod.).

Odečtou se původní náklady za cenu ve "standardním provedení" a pouze doplatíte navýšení ceny Vámi vybrané cenově dražší změny nebo se Vám odečte rozdíl cen, pokud Váš výběr bude v lacinější variantě než je standard.

Změny na Vaše přání, a to i změny týkající se vnitřních dispozic oproti původnímu projektu, mohou být po dohodě realizovány i v průběhu realizace dřevostavby, pokud to dovolí technologie výstavby.
 

Předání rodinného domu na klíč

 

Po dokončení stavby je rodinný dům předán stavební firmou tak, aby bylo vše jak má být. Jsou Vám předány revizní zprávy, záruční listy, sepsán protokol o převzetí stavby.